Konferences un forumi

Konferences un forumi – ikgadēji organizētie pasākumi par jaunumiem, aktualitātēm un problēmjautājumiem grāmatvedībā, nodokļos, auditā, lietvedībā, darba tiesībās un personāla vadībā. Šajos pasākumos pievērsta īpaša uzmanība digitālajām tehnoloģijām, risku pārvaldībai, darba procesu efektīvai organizācijai un sadarbībai ar valsts iestādēm.

Gaidāmās konferences un forumi:

Konferences tiek organizētas kopā ar sadarbības partneriem.

Mūsu nesenās konferences un forumi:

 • Uzņēmuma nodokļu atbildība 2024
 • Grāmatvežu forums 2024
 • Mākslīgā intelekta pielietojums ikdienas darbā 2024
 • Finanšu vīzija 2023
 • NILLTPFN un Sankcijas: aktualitātes un nākotnes vīzija 2023

Konferencēs nozares eksperti dalās ar informāciju, kas ne tikai praktiski noder ikdienas darbā, bet arī sniedz plašāku ieskatu nozares nākotnes attīstībā, ļaujot efektīvi plānot darba procesu.

Forumos speciālisti diskutē par aktuālākajiem nozares jautājumiem, dalās ar savu praktisko pieredzi, sniedz ieteikumus un iedrošina ikvienu dalībnieku iesaistīties pārmaiņās uz labāko.

Prezentāciju un paneļdiskusiju tēmas:

 • Grāmatvedība – jaunumi uzskaitē, automatizācijas risinājumi, palīgrīki, darījumu atspoguļošanas problēmjautājumi, procesu digitalizācija.
 • Nodokļi – nodokļu piemērošana uzņēmuma saimnieciskā darbībā, aktuālas nodokļu likmes,  grozījumi nodokļu likumdošana.
 • Audits – gada pārskatu revīzija, finanšu gada noslēguma sagatavošanas darbi, gada pārskata sastādīšana, zvērināta revidenta pārbaude.
 • Lietvedība – dokumentu noformēšana, dokumentu paraugi, rīkojumu sagatavošana, dokumentu sagatavošanas automatizācija, e-rēķini.
 • Darba tiesības – darbinieka un darba devēja attiecības, tiesvedības, kompensācijas, zaudējumu atlīdzināšanas, disciplinārsodi.
 • Personāla vadība – darba līgums, uzteikums, vienošanās, atvaļinājums, personāla lietvedība, arhivēšana, elektroniskā dokumentu aprite.
 • NILLTPFN – iekšējās kontroles sistēma, politika, metodikas, ārpakalpojumu grāmatvedības licencēšana, reģistrācija Finanšu izlūkošanas dienestā, pašrisks, klienta anketa, klienta risks, procedūru dokumentācija, regulāras apmācības.
 • Sankcijas – sankciju risku pārvaldība, politika, metodikas, pašrisks, klienta izvērtēšana, sadarbība ar banku un kredītiestādēm.
 • Sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu – VID reitings, datu atbilstības pārbaude, nodokļu audits, nodokļu maksātāja datu izvērtēšana, darba algas atbilstība nozares vidējai, VSAOI minimālas iemaksas.