MANAKABATA.LV Ekspertu viedokļi

Sandra Dzerele: gada pārskati un revidenta atbildība


Šajā rakstā ir sniegts atskats par vienu no konferences “UZŅĒMUMA NODOKĻU ATBILDĪBA 2024” tēmām – gada pārskati un gada pārskatu revīzija, revidenta atbildība, apkopotas ekspertu atziņas un praktiskie ieteikumi uzņēmumu valdei, grāmatvežiem, konsultantiem un zvērinātiem revidentiem, kā arī sniegts Sandras Dzereles komentārs par gadījumu, ja sabiedrība un revidents nevar savstarpēji vienoties.

Revidenta atbildība sadarbībā ar klientu

Kāda atbildība pastāv revidentam par klienta revidējamo uzņēmumu?

Sandra Dzerele, zvērināta revidente, SIA “Sandra Dzerele un partneris” partnere:

  • Pirmkārt, ir jāatzina, ka uzņēmuma vadība ir atbildīga par gada pārskatu informācijas atklāšanu un datu klasifikāciju, nodrošinot patiesu un skaidru priekšstatu. Savukārt revidents sniedz padomus un nodrošina, ka gada pārskati atbilst visiem standartiem un prasībām.
  • Otrkārt, gada pārskata tapšanas procesā revidentam ir pienākums nekavējoties ziņot uzņēmuma atbildīgajām personām par konstatētām būtiskām kļūdām vai iekšējās kontroles trūkumiem. Revidents arī sniedz rekomendācijas, kā šīs kļūdas labot.
  • Treškārt, pirms ziņojuma izsniegšanas, ja finanšu pārskats atklāj būtiskas nelabotas kļūdas vai nepilnīgi atklātu vai vispār neatklātu būtisku informāciju, revidentam ir svarīgs pienākums informēt par to uzņēmuma vadību.

Jāņem vērā, ka sadarbības laikā ar klientu var rasties vairāki jautājumi vai pat konflikta situācijas. Noskaties Sandras Dzereles komentāru, ko darīt gadījumā, ja sabiedrība un revidents nevar savstarpēji vienoties.

Sandra Dzerele: Svarīgi, ka visā sadarbības procesā ir ļoti būtiska komunikācija gan ar klientu, gan ar valsts kontrolējošām iestādēm. Šāda komunikācija veicina godīgu un atklātu sadarbību starp revīziju, klientu un valsts iestādēm. Tā nodrošina, ka turpmākais revīzijas process tiek veikts efektīvi un ar maksimālu pārredzamību. 

VID prakse atbildības apmēra noteikšanā

Kāda ir VID šodienas prakse valdes locekļa un grāmatveža atbildības noteikšanā? 

Baiba Grandāne, LNKA sertificēta nodokļu konsultante, SIA “Borovkovs & Grandāne” Legal. Tax. Audit valdes locekle: Grāmatveži un uzņēmuma valde ir galvenās personas uzņēmuma finanšu stabilitātes un likumības nodrošināšanā. Viņu atbildība ietver dažādas jomas, t.i., NILLTPFN, darba tiesībās, nodokļos, kriminālajā, administratīvajā u.c. atbildību jomās.

Kas ir visizplatītākais atbildības jautājums praksē, kas skar uzņēmumu valdes locekļus?

Baiba Grandāne: Saistībā ar VID, visizplatītākais atbildības jautājums, kas skar valdes locekli, ir nodokļu nomaksas jautājums. Valdes loceklim ir jāsaprot, ka viņš var tikt saukts pie kriminālatbildības par nodokļu krāpšanu vai izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Sankcijas šajā jomā var būt nopietnas, tostarp arī, ieslodzījums vai finansiālais sods. Ja uzņēmums nokavē nodokļu maksājumus, valdes loceklim var būt pienākums pašam atlīdzināt šos nodokļu parādus, ja nokavēto nodokļu maksājumu summa pārsniedz 50 minimālās algas (red. piezīme, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 60. pants).

Kas jāņem vērā grāmatvežiem, kas ir ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēji?

Baiba Grandāne: Attiecībā uz grāmatvedi, joprojām ir aktuāls jautājums saistībā ar NILLTPFN atbildību ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem un atbildību par darba pienākumu pienācīgu izpildi darba līguma grāmatvežiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot likuma normas un nodrošināt efektīvu sadarbību un komunikāciju ar kontrolējošajām iestādēm.

Dažādi rīki un risinājumi ikdienā palīdz automatizēt klientu izpētes un risku vērtēšanas procesu. Uzzināt vairāk: NILLN.LV un PARTNERsafe.

EKSPERTU VIEDOKĻI

Vairāk ekspertu skaidrojumus un viedokļus skaties MANAKABATA.LV platformā. Reģistrēties bez maksas vai Abonēt

Tagad arī lietotnē:  App Store · Google Play


MANAKABATA.LV :

MANAKABATA.LV Grāmatvedības serviss

MANAKABATA.LV Apmācības un vebināri