Kādi nodokļi jāmaksā pašnodarbinātajam?

Kādi nodokļi jāmaksā pašnodarbinātajam? Pašnodarbinātais veic samniecisko darbību. Saimnieciskās darbības veikšanai ir dažādi nodokļu režīmi, no kā ir atkarīgi pašnodarbinātā nodokļi.

Pašnodarbinātā nodokļi

Saimniecisko darbību var veikt četros dažādos nodokļu režīmos:

Šajā nodokļu režīmā pašnodarbinātais maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI).

Pašnodarbinātajam ir jākārto grāmatvedība, uzskaitot ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus. Reizi gadā VID jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Deklarācijā attiecībā uz saimniecisko darbību jāaizpilda D3 vai D31 sadaļa. Reizi ceturksnī jāiesniedz “Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums”.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). IIN aprēķina no cilvēka kopējiem gada ar nodokli apliekamajiem ienākumiem. Kopējos ienākumos ieskaita gan saimnieciskās darbības ienākumus (tie ir starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem), gan citur, piemēram, no algota darba, gūtos ienākumus. Pirms IIN aprēķināšanas no kopējiem ienākumiem atņem to daļu, kurai nodokli nepiemēro. IIN nepiemēro ienākumu daļai, ko veido:

 • neapliekamais minimums, apmērs mainās atkarībā no ienākumu lieluma,
 • nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošajiem,
 • atvieglojumi cilvēkiem ar invaliditāti vai atvieglojumi politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

IIN likme ir progresīva. Tā mainās atkarībā no ienākuma lieluma:

 • ienākumiem līdz 20 004 euro – 20%
 • ienākumiem no 20 004 euro līdz 78 100 euro – 23%,
 • ienākumiem, kas pārsniedz 78 100 euro – 31%.

Obligātais minimālais IIN. Ja ienākumi no saimnieciskās darbības nav gūti vai no tiem aprēķinātais IIN nepārsniedz 50 eiro, reizi gadā jānomaksā minimālais IIN 50 euro. Minimālo IIN maksā līdz 23. jūnijam vienotajā nodokļu kontā. Minimālais IIN nav jāmaksā:

 • ja konkrētajā gadā ir veikti IIN maksājumi vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par darbiniekiem,
 • ja konkrētajā gadā veiktas VSAOI par sevi kā pašnodarbinātu personu,
 • par pirmo gadu, kurā ir veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process,
 • proporcionāli tām dienām, kad kopj bērnu līdz divu gadu vecumam, kā arī dienām, kad izsniegta darbnespējas lapa “B”.

Valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksa (VSAOI). Ja saimnieciskās darbības ienākumi pārsniedz 700 euro mēnesī, vismaz no 700 euro jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), bet no pārējās ienākumu daļas – iemaksas pensiju apdrošināšanai.

VSAOI aprēķins. VSAOI tiek aprēķinātas kā procents no obligāto iemaksu objekta jeb tiesību aktos noteiktās ienākumu daļas, no kuras jāveic iemaksas. 2024. gadā šis objekts ir 700 euro mēnesī (Ministru kabineta noteiktā minimālā mēneša darba alga), bet pašnodarbinātais var brīvi izvēlēties maksāt VSAOI arī no lielākas summas, tādējādi palielinot savu pensijas kapitālu, kā arī tā atbalsta lielumu, ko varēs saņemt darbnespējas (piemēram, slimības) gadījumā.

VSAOI likme. VSAOI likme ir 31,07%. Atšķirīga likme ir vecuma pensijas saņēmējiem (29,36%) un nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem (26,59%).

Minimālās obligātās VSAOI. Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir 2100 euro (trīs Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas).

 • Ja pašnodarbinātā ziņojumā deklarētais obligāto iemaksu objekts – saimnieciskās darbības ienākums – ir mazāks par minimālo iemaksu objektu 2100 euro ceturksnī, pašnodarbinātais veic minimālās obligātās iemaksas.
 • Pašnodarbinātajiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem.

Minimālās obligātās VSAOI aprēķins. Minimālās obligātās iemaksas apmēru aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām VID. Savukārt VID vienas darbdienas laikā EDS šo informāciju sniedz pašnodarbinātajam. Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 2100 euro ceturksnī:

 • viņam ir tiesības iesniegt apliecinājumu par nākamā ceturkšņa vai gada plānotajiem ienākumiem, un
 • šādā gadījumā VSAA minimālās obligātās iemaksas neaprēķina un pašnodarbinātais veic VSAOI no faktiski saņemtajiem saimnieciskās darbības ienākumiem.

Mikrouzņēmuma nodoklis (MUN). MUN maksā no mikrouzņēmuma apgrozījuma (saimnieciskās darbības ieņēmumiem, no kuriem neatskaita izdevumus).

Vispārējā gadījumā ir jākārto grāmatvedība, uzskaitot ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus. Reizi ceturksnī VID jāiesniedz MUN maksātāja deklarācija.

MUN likme. 2024. gadā ir viena MUN likme 25% apmērā (neatkarīgi no mikrouzņēmuma gada apgrozījuma).

Samazinātā patentmaksa. Samazinātā patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, ko maksā par pusgadu vai par gadu:

 • par sešiem mēnešiem: 9 euro,
 • par gadu: 17 euro.

Samazinātā patentmaksas darbības jomas. Maksātājs var izvēlēties maksāt samazināto patentmaksu, tikai ja viņš darbojas kādā no šādām saimnieciskās darbības jomām: ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība, apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi, amatniecības izstrādājumu izgatavošana, floristika, privātie mājsaimniecības pakalpojumi, mājas aprūpes pakalpojumi.

Pašnodarbinātajam nav jākārto grāmatvedība, bet ir jāuzskaita no saimnieciskās darbības gūtie ieņēmumi. Par šiem ieņēmumiem nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Patentmaksa ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājums. Maksājot patentmaksu, no saimnieciskās darbības netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Nodokļa likme īpašuma izīrētājiem. 10% no visa gūtā ienākuma (neatskaitot izdevumus, bet atskaitot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par attiecīgo nekustamo īpašumu).

Ienākumam no paziņotās saimnieciskās darbības nevar piemērot gada neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus. Šis ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājums. Nereģistrējot saimniecisko darbību, no tās netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Neesi pašnodarbinātais? Mēs palīdzēsim izvēlēties nodokļu režīmu.

Pašnodarbinātā reģistrācija

Pašnodarbinātais veic samniecisko darbību. Pirms uzsākt saimniecisko darbību, tā jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Lasi vairāk sadaļā: Kā kļūt par pašnodarbināto?

Pašnodarbinātā atskaites

Saimniecisko darbību var veikt četros dažādos nodokļu režīmos. No tā ir atkarīgs, kādas atkaites sniegs pašnodarbinātais pēc reģistrācijas.

Lasi vairāk sadaļā: Kādas atskaites jāsniedz pašnodarbinātajam?

Grāmatvedība pašnodarbinātajam

Abonē MANAKABATA.LV grāmatvedības servisu pašnodarbinātajam. 🙋‍♂️